Algemene Voorwaarden

DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.        Applicaties: (software)toepassingen alsmede websites;

2.        KiXtart: De besloten vennootschap KiXtart webhosting B.V., haar rechtsopvolgers, haar dochtervennootschappen en/of elke andere vennootschap ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.

3.        Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een Overeenkomst tot levering van producten en/of het verrichten van diensten wordt gesloten.

4.        Offerte: de door KiXtart gedane Offerte voor het leveren van Producten en Diensten.

5.        Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en KiXtart, waaronder edoch niet uitsluitend verstaan dient te worden de Overeenkomsten tot het ontwerpen, implementeren, beheren, hosten en het marketen van internetpagina's en -toepassingen.

6.        Producten en Diensten: de door KiXtart te ontwikkelen producten en te verlenen diensten.

Artikel 2: Algemeen

1.        Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op elk aanbod en Offerte van KiXtart en elke Overeenkomst met KiXtart. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34117138. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gepubliceerd op de website https://www.kixtart.nl/.

2.        Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

3.        Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van KiXtart worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door KiXtart in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

4.        De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk verworpen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes

1.        Alle aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven zijn indicatief en geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.        Aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen van de werkzaamheden.

3.        Een Offerte heeft een maximale geldigheidsduur van 30 dagen of de periode welke op de Offerte is vermeld. Is de Offerte niet binnen deze periode aanvaard, dan is zij komen te vervallen.

4.        Opdrachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat KiXtart een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden, dan zal de inhoud van het aanbod en/of de Offerte als het overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden KiXtart eerst nadat deze schriftelijk door KiXtart zijn bevestigd.

5.        Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is KiXtart daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KiXtart schriftelijk instemt met de afwijkende aanvaarding.

6.        Een samengestelde prijsopgave verplicht KiXtart niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7.        Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: "Pitches" / werkzaamheden voor totstandkoming Overeenkomst

1.        Alvorens een opdracht te aanvaarden voert KiXtart onder andere oriënterende gesprekken, organiseert (pre-sales) workshops, en formuleert voorstellen. Opdrachtgever kan aan het verrichten van deze werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.        Tenzij anders overeengekomen wordt, worden de kosten verbonden aan het verrichten van de onder lid 1 genoemde werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, ook indien er geen nadere Overeenkomst volgt.

3.        Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door KiXtart.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

1.        KiXtart heeft het recht overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden. Als dan zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.

2.        Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijze noodzakelijk en/of wenselijk is om een tijdig en juist verrichten van de werkzaamheden door KiXtart mogelijk te maken. Opdrachtgever draagt er dan ook zorg voor dat alle data, gegevens, content, hard- en software en / of andere materialen, waarvan KiXtart aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan KiXtart worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst voornoemde benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan KiXtart zijn verstrekt, heeft KiXtart het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Een en ander is onverminderd het recht van KiXtart om door Opdrachtgever volledige schadeloos gesteld te worden.

3.        KiXtart zal zich inspannen om de werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste geweten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat.

4.        Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de Overeenkomst door of namens Opdrachtgever verstrekt. Indien bij uitvoering van de Overeenkomst KiXtart volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen en/of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen en/of diensten worden doorgegeven aan Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de derde met betrekking tot toegestane afwijkingen in kwantiteit, kwaliteit, prijs en hoedanigheid van deze goederen en/of diensten ook gelden jegens Opdrachtgever.

5.        KiXtart kan in elk geval niet tot nakoming worden aangesproken zolang zij niet beschikt over alle door Opdrachtgever te verstrekken data, gegevens, content, hard- en software en / of andere materialen.

6.        KiXtart is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KiXtart is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige data, gegevens, content, hard- en software en / of andere materialen.

7.        Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan KiXtart de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.        Indien door KiXtart of door KiXtart ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

9.        Opdrachtgever vrijwaart KiXtart voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6: Contractsduur; uitvoeringstermijn

1.        De Overeenkomst tussen KiXtart en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.        Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Een eventueel overeengekomen termijn om diensten te verrichten of zaken te leveren wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever KiXtart derhalve schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen en haar alsnog een redelijke termijn tot nakoming gunnen.

3.        KiXtart is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een termijnoverschrijding. Een overschrijding verplicht KiXtart niet tot een schadevergoeding noch geeft zij Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Honorarium

1.        De tarieven en prijzen worden gefactureerd tegen een vast bedrag of op basis van bestede uren. In dat laatste geval zijn de tarieven exclusief reis- en verblijfkosten en worden deze evenals alle overige kosten afzonderlijk in rekening gebracht.

2.        Indien de hoogte van de vergoeding geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van gegevens die door KiXtart worden geadministreerd, dan zullen de door KiXtart aangeleverde gegevens tussen partijen bindend zijn.

3.        Indien KiXtart door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke gegevens en/of materialen of daardoor een gewijzigde of onjuiste opdracht of aanwijzing genoodzaakt is andere of meer werkzaamheden te verrichten, dan kan KiXtart deze werkzaamheden op basis van bestede uren in rekening brengen.

4.        KiXtart heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven zullen pas na drie maanden na schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen zullen gelden, door middel van een aangetekende brief. Indien KiXtart deze brief niet binnen 7 dagen na verzending van de kennisgeving inzake de prijsverhoging heeft ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

5.        Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan KiXtart haar prijzen jaarlijks indexeren conform de opgaven van het CBS.

6.        Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de Offerte, de Overeenkomst of de prijslijst, zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de Offerte, de Overeenkomst of de prijslijst zijn in Euro's (€).

7.        Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

8.        Bij (een) factuurbedrag(en) van meer dan € 3.000,-- (zegge: drieduizend Euro) (exclusief B.T.W.) kan KiXtart een voorschot ten belope van de helft van het factuurbedrag van Opdrachtgever verlangen.

Artikel 8: Betaling

1.        Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KiXtart aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2.        Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. KiXtart kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

3.        Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.        Vanaf de vervaldatum is Opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van € 150,-- tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de werkelijke kosten lager zijn. In dat geval is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de werkelijk door KiXtart gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5.        KiXtart kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1.        Alle door KiXtart geleverde zaken, daaronder mede edoch niet uitsluitend verstaan ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van KiXtart totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met KiXtart gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2.        Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.        Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht KiXtart zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.        Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5.        Door KiXtart geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6.        Voor het geval dat KiXtart zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan KiXtart of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van KiXtart zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10: Onderzoek, reclames

1.        Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan KiXtart. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KiXtart in staat is adequaat te reageren.

2.        Indien een klacht gegrond is, zal KiXtart de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.        Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal KiXtart slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11: Opzegging

1.        Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, vermeerderd met 1 maand voor elk jaar dat de overeenkomst geduurd heeft, op te zeggen, tenzij zulks uitdrukkelijk uitgesloten is.

2.        Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft KiXtart recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan KiXtart zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

3.        Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door KiXtart, zal KiXtart in overleg met Opdrachtgever al datgene te doen wat van haar in redelijkheid gevergd kan worden teneinde overdracht van nog te verrichten werkzaamheden te realiseren, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. KiXtart mag voor deze overdracht een redelijke vergoeding verlangen. Indien overdracht van de werkzaamheden voor KiXtart extra kosten met zich meebrengt, worden deze ook aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12: Ontbinding

1.        KiXtart kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens KiXtart niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, onverminderd het recht van KiXtart op volledige schadevergoeding.

2.        KiXtart heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever faillissement aanvraagt dan wel het faillissement voor haar wordt aangevraagd dan wel in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Hieronder wordt tevens verstaan het toepasselijk verklaren van de regeling als bedoeld in artikel 284 Faillissementswet. Opdrachtgever heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 13: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.        Indien KiXtart aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2.        Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft KiXtart het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1.        KiXtart aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2.        De totale aansprakelijkheid van KiXtart wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurOvereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 6 maanden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.        de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van KiXtart aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;

b.        de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c.        de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

3.        KiXtart is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door omstandigheden zoals omschreven in artikel 25 ('Verklaringen van Opdrachtgever') of die ontstaan ten gevolge van de (inhoud van de) Applicatie (zoals omschreven in artikel 24).

4.        KiXtart is slechts aansprakelijk voor persoonlijke schade en schade waarvoor zij op grond van productaansprakelijkheid aansprakelijk is, voor zover die is ontstaan door opzet of grove schuld van het management, vertegenwoordigers, en/of werknemers van KiXtart. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen maar nooit meer dan € 30.000,--.

5.        Aansprakelijkheid van KiXtart voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.        De aansprakelijkheid van KiXtart wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever KiXtart onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en KiXtart ook na de termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KiXtart in staat is adequaat te reageren.

7.        Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij KiXtart meldt.

8.        Opdrachtgever vrijwaart KiXtart voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door KiXtart geleverde Producten en Diensten, behoudens, indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door de Producten en Diensten.

9.        Voor zover KiXtart bij haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop KiXtart weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan KiXtart op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met KiXtart of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met KiXtart.

10.      Indien met het oog op de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan op de voorgaande leden van dit artikel bedraagt de schadevergoeding nimmer meer dan de prijs bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen doch nimmer meer dan € 100.000,--.

11.      Indien KiXtart aansprakelijk is op grond van de leden van dit artikel en KiXtart zich tegen deze schade op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

12.      In opdracht van Opdrachtgever kan KiXtart zorg dragen voor online betalingsmogelijkheden die geïntegreerd worden in de Producten en Diensten. KiXtart is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade die geleden wordt in verband met het gebruik van voornoemde online betalingsmogelijkheden.

13.      KiXtart spant zich in om haar systemen adequaat te beveiligen. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men echter rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. KiXtart kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. KiXtart is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen; hieronder dient onder meer maar niet uitsluitend begrepen te worden: misbruik van persoonsgegevens.

14.      Indien en voor zover KiXtart aangemerkt kan worden als "bewerker" van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kan zij nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die geleden wordt op grond van inbreuken op de persoonlijke levenssfeer. Opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart KiXtart dan ook voor alle aanspraken van derden op grond van de Wet Persoonsregistraties dan wel op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dan wel op grond van de op dat moment vigerende Privacywetgeving, onder meer volgende uit het gebruik van de Producten en Diensten en onder meer volgende uit de werkzaamheden die KiXtart verricht voor de Producten en Diensten.

Artikel 15: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 16: Overmacht

1.        KiXtart is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2.        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KiXtart geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KiXtart niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KiXtart worden daaronder begrepen.

3.        KiXtart heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KiXtart haar verplichtingen had moeten nakomen.

4.        Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.        KiXtart is gerechtigd betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht voordat de overmacht zich voordeed.

6.        Voor zover KiXtart ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KiXtart gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17: Niet-overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met KiXtart, medewerkers van KiXtart of van ondernemingen waarop KiXtart ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 18: Geheimhouding

1.        KiXtart en Opdrachtgever zullen alle aan elkaar verstrekte informatie en documenten (van commerciële, technische of andere aard) vertrouwelijk behandelen, wanneer dit zodanig is aangegeven door de andere partij of wanneer de vertrouwelijkheid vanzelfsprekend is.

2.        KiXtart en Opdrachtgever verstrekken slechts persoonsgegevens van de andere partij aan derden wanneer deze partij daarmee op voorhand schriftelijk instemt.

3.        KiXtart en Opdrachtgever dragen er zorg voor dat hun werknemers of door hen in het kader van de Overeenkomst ingeschakelde derden deze geheimhoudingsverplichting naleven.

Artikel 19: Overdracht van rechten en verplichtingen

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KiXtart.


Artikel 20: Buitengebruikstelling

1.        KiXtart heeft het recht geleverde Producten en Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens KiXtart niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. KiXtart zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van KiXtart kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen door Opdrachtgever aan KiXtart blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2.        De buitengebruikstelling wordt beëindigd indien Opdrachtgever binnen een door KiXtart gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor heringebruikstelling heeft voldaan.

Artikel 21: (Intellectuele) Eigendomsrechten

1.        Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde en/of geleverde werken berusten uitsluitend bij KiXtart of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

2.        Onder werken als bedoeld in lid 1 van deze bepaling wordt onder meer - maar niet beperkt tot - verstaan: programmatuur, andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, geschreven- en/of visuele concepten, tekeningen, prototypen, ontwerpschetsen en andere materialen en/of bestanden die vervaardigd zijn in het kader van (de voorbereiding van) de vervaardiging van de Producten en Diensten.

3.        Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele of industriële eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken van derden te respecteren en vrijwaart KiXtart ten aanzien hiervan van enige aanspraak van derden.

4.        Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom aangebracht in of op de (software van de) Applicatie of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

5.        Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

6.        Het is Opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke toestemming van KiXtart niet toegestaan de concepten / ontwerpen etc. ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk ruimer gebruik komt KiXtart, zonder enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 10.000,--

Artikel 22: Wijziging van de voorwaarden

1.        KiXtart behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.        De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.

Artikel 23: Overige bepalingen

1.        Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen KiXtart en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen

2.        Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en de Overeenkomst(en) is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.        Alle geschillen die direct of indirect uit de Overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen in eerste aanleg uitsluitend bij de bevoegde rechter in het hofressort Amsterdam aanhangig worden gemaakt.


DEEL B: BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 24: De Applicatie en de inhoud daarvan

1.        Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de Applicatie en de inhoud daarvan

2.        Opdrachtgever garandeert dat de Applicatie en de inhoud daarvan niet in strijd is met enige wet en/of andere overheidsregeling en respecteert de rechten van derden.

3.        In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat de door Opdrachtgever geleverde gegevens en inhoud van de (software van de) Applicatie, het verlenen van diensten door KiXtart aan Opdrachtgever of andere Opdrachtgevers niet onmogelijk maken.

4.        Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat de door hem gekozen adressen (domeinnamen of e-mailadressen) en het door hem geleverde materiaal geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder begrepen de intellectuele en industriële eigendomsrechten van die derden.

5.        Opdrachtgever garandeert dat wanneer hij gebruik maakt van persoonsgegevens van derden, dit gebruik in overeenstemming is met de relevante Privacywetgeving. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te controleren of het gebruik van de Applicatie voldoet aan de eisen van de betreffende Privacyregelgeving.

6.        In het geval van een dreigende of bestaande overtreding van de bepalingen van dit artikel, of in het geval dat KiXtart aansprakelijk wordt gesteld op basis van de (inhoud van de) Applicatie, heeft KiXtart het recht om de verbinding van de Applicatie van de server naar het digitale netwerk onmiddellijk gedeeltelijk of geheel stop te zetten, om de Applicatie en de inhoud daarvan geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of de contractuele relatie met Opdrachtgever, zonder verdere aankondiging, te beëindigen. Tenslotte heeft KiXtart het recht om in het geval van een strafrechtelijk onderzoek al haar medewerking te verlenen aan de politie of het Openbaar Ministerie.

7.        Opdrachtgever vrijwaart KiXtart tegen iedere vordering van derden, waaronder de kosten die daardoor veroorzaakt worden, betreffende de rechten op de (software van de) Applicatie, de inhoud daarvan en al het andere materiaal dat is aangeleverd door Opdrachtgever.

Artikel 25: Verklaringen van Opdrachtgever

Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de eigenschappen en beperkingen van digitale netwerken. In het bijzonder verklaart hij ervan op de hoogte zijn dat:

a.        de transmissie van gegevens via het Internet afhankelijk is van de betrouwbaarheid en de technische mogelijkheden daarvan;

b.        op de toegang tot bepaalde (private) netwerken bijzondere Overeenkomsten en toegangs- en gebruikbeperkingen van toepassing kunnen zijn;

c.        de inhoud van de Applicatie die door KiXtart wordt gehost kan worden nagemaakt, gekopieerd en kan worden doorgegeven door derden.

d.        gegevens die toegankelijk zijn of worden doorgegeven op het Internet toegankelijk zijn voor derden en derhalve niet beschermd zijn tegen veranderingen en aanpassingen door derden;

e.        het gevaar bestaat dat wachtwoorden, toegangscodes, vertrouwelijke informatie etc. bekend worden bij derden;

Artikel 26: Verspreiden van informatie

1.        Voor zover KiXtart schijfruimte ter beschikking stelt is het Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

a.        spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mailadres en/of andere dienst bij KiXtart;

b.        het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

c.        het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, racistische uitingen, en beledigende uitingen;

d.        seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

e.        het doen van crimineel dataverkeer, inhoudende dat het systeem van KiXtart gebruikt wordt voor het plegen van (structurele) strafbare handelingen dan wel ter ondersteuning van een criminele organisatie in de zin der wet;

f.         hacken; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet;

g.        cracken; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet en daarin veranderingen aanbrengen.

2.        Opdrachtgever zal zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van KiXtart geschaad worden en zal zich met name zodanig gedragen dat iedere aansprakelijkheid van KiXtart als tussenpersoon voor onrechtmatige en/of strafbare inhoud van de Applicatie wordt vermeden. Mocht KiXtart ervan op de hoogte komen en/of worden gesteld dat een door Opdrachtgever door middel van het gebruik van de diensten van KiXtart openbaar gemaakte publicatie inbreuk maakt op de rechten van derden of dat Opdrachtgever anderszins onrechtmatig en/of strafbaar handelt, kan KiXtart Opdrachtgever sommeren de desbetreffende publicatie zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur te (doen) verwijderen. Indien Opdrachtgever hieraan geen gevolg geeft, is KiXtart gerechtigd de publicatie zelf van haar systemen te (doen) verwijderen. KiXtart is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding wegens het verwijderen van bovenstaand omschreven materiaal. Een en ander is bovendien onverminderd het bepaalde in artikel 24 lid 6.

3.        KiXtart kan alle tot haar beschikkingzijnde gegevens van Opdrachtgever aan derden verstrekken indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat dan wel dat in rechte van KiXtart gevorderd wordt dan wel dat op last van de Officier van Justitie van KiXtart gevorderd wordt. KiXtart zal als dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding jegens Opdrachtgever.

Artikel 27: Aansprakelijkheid

Onverminderd het bepaalde in artikel 21 is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom aangebracht in of op de (software van de) Applicatie of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

  • 28 gebruikers vonden dit artikel nuttig
Was dit antwoord nuttig?

Gerelateerde artikelen

 Privacy

PRIVACY Privacyverklaring (versie 2018-05-25)In deze privacyverklaring lees je hoe KiXtart...

 onze gegevens

KiXtart hosting services vestigingsadres: De Corridor 14j3621 ZB Breukelen bezoekadres:...

Powered by WHMCompleteSolution